فریادغم(مهدی)،غم،فریاد یادم نیست زندگی را زیسته ام یا در خواب دیده ام ؟! ... بس که تو را مرور می کنم هر جا که هستی باش فاصله یعنی یک نفر یک جا هست که دوستش دارم از تو گذر نمی کنم ... I do not remember I've lived a life Or have a dream? , ... I'm so over you Wherever you are Be The distance There is one person in one place I love You do not pass ... tag:http://mahdiaalipoor1.mihanblog.com 2019-01-19T06:50:52+01:00 mihanblog.com